zgodovina naslovnica

Zgodovina Plinarne Maribor

Zgodovina s 155-letno tradicijo

foto mestna plinarna 2
foto mestna plinarna 1

Začetki poslovanja današnje Plinarne Maribor segajo v leto 1869. Takrat je Georg Graff, podjetnik z Bavarske, od tedanjih mestnih oblasti pridobil koncesijo za ureditev in gospodarsko izkoriščanje razsvetljave na plin v Mariboru.

Pomembni mejniki v razvoju Skupine Plinarne Maribor

1869
Začetki poslovanja današnje Plinarne Maribor segajo v leto 1869. Takrat je Georg Graff, podjetnik z Bavarske, od tedanjih mestnih oblasti pridobil koncesijo za ureditev in gospodarsko izkoriščanje razsvetljave na plin v Mariboru.

1870
Podjetje je kmalu začelo proizvajati plin in postopno graditi sistem plinske razsvetljave. V Mariboru so že leta 1870 zagorele prve plinske svetilke. Letna zmogljivost prvih naprav za proizvodnjo mestnega plina je bila 350.000 m3.

1888
Po letu 1888 je omenjeno družbo kupilo podjetje iz Ausburga, ki je začelo graditi plinsko razsvetljavo v središču Maribora.

1902
Uporaba plina se je razširila tudi na desni breg Drave. Vse pogosteje so ga začeli uporabljati v gospodinjstvu za kuhanje in razsvetljavo, v industriji pa kot gorivo in pogonsko gorivo za plinske motorje.

1909–1928
V tem obdobju je v plinarni delovala manjša elektrarna z dvema plinskima motorjema, ki sta z električnim tokom oskrbovala sodišče, gledališče in nekaj gospodinjstev.

1928
Leta 1928 je bila opuščena plinska razsvetljava, mestni plin pa je ostal v industriji, obrti in gospodinjstvu.

1939
Moderna vertikalna komorna peč je bila zgrajena za proizvodnjo mestnega plina leta 1939. Istega leta smo razširili plinsko omrežje na 42 km.

1945
Oskrba s plinom je v zmanjšanem obsegu in s krajšimi prekinitvami potekala tudi med prvo in drugo svetovno vojno. S polno paro smo ponovno začeli delovati leta 1945.

1952
Leta 1952 smo obnovili komorne peči. Po posodobitvi je bila tedanja plinarna sposobna proizvesti dva milijona m3 mestnega plina na leto.

1968
Leta 1968 je plinarna zamenjala tehnologijo pridobivanja plina s sodobnejšo metodo. Utekočinjen naftni plin, osnovna surovina za pridobivanje mestnega plina, je omogočil distribucijo plina v tlačnih posodah. Zato se je uporaba plina lahko razširila zunaj komunalno zaključenih območij. Prodajati so ga začeli na Koroškem, v Podravju in Pomurju.

1974
9. 7. 1974 – prvi vpis Plinarne Maribor v sodni register.

1976
Utekočinjeni naftni plin je, kot surovino za proizvodnjo mestnega plina, v letu 1976 zamenjal zemeljski plin.

1977
Leta 1977 so bile zgrajene naprave za proizvodnjo mešanega plina. To je bil začetek proizvodnje in distribucije mešanega plina.

1978–1979
Zgradili smo nov, sodoben in varnejši sistem oskrbe z zemeljskim plinom po plinovodni mreži. Zato lahko to obdobje označimo kot začetek oskrbe z zemeljskim plinom v široki potrošnji mesta Maribor.

1985
Leta 1985 smo začeli graditi omrežje zemeljskega plina in oskrbo razširili v Ruše in Bistrico pri Rušah.

1987
Plinarna Maribor je leta 1987 za mesto Ptuj zakupila ustrezne količine zemeljskega plina in začela graditi omrežje na območju Mestne občine Ptuj. Istega leta je bila dokončana tudi izgradnja I. faze distribucijskega centra utekočinjenega naftnega plina v Bohovi pri Mariboru.
Plinarna Maribor od maja 1998 mesta Ptuj ne oskrbuje več z zemeljskim plinom.

1988
Zgrajena je bila sodobna črpalka za točenje avtoplina.

1992
V Bohovi je bila zgrajena sodobna polnilnica jeklenk za utekočinjeni naftni plin.

1993
V Mariboru je po 123-ih letih, proizvodnjo in distribucijo mestnega plina v celoti zamenjala distribucija sodobnejšega in varnejšega zemeljskega plina.

1996
Po vseh predhodnih aktivnostih lastninskega preoblikovanja je Plinarna Maribor od 31. 12. 1996 vpisana v sodni register kot delniška družba. Istega leta je Plinarna Maribor podpisala Koncesijsko pogodbo za distribucijo zemeljskega plina z Občino Ruše, in sicer za obdobje 20-ih let.

1997
V Aprilu 1997 je Plinarna Maribor sklenila Koncesijsko pogodbo za distribucijo zemeljskega plina z Mestno občino Maribor za obdobje 5-ih let.

1999
Plinarna Maribor, d. d., je pridobila certifikat kakovosti po zahtevi standarda SIST ISO 9001.

2000
Odkup večinskega lastniškega deleža Plinarne Maribor s strani družbe Istrabenz plini.

2001
1. oktobra 2001 so se podjetja Istragas, Celjski plini in Europlin Trbovlje združila v podjetje Istrabenz plini, ki so skupaj s Plinarno Maribor predstavljala celotno plinsko dejavnost v Skupini Istrabenz.

2002
Ker je potekla Koncesijska pogodba, je Mestna občina Maribor 2. 4. 2002 sprejela Odlok o podaljšanju koncesije Plinarni Maribor za distribucijo zemeljskega plina na območju Mestne občine Maribor za obdobje 10-ih let. Okoljsko ozaveščenost Plinarne Maribor potrjuje tudi certifikat za sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001, ki ga je to leto pridobila.

2003
V juliju 2003 sta Mestna občina Maribor in Plinarna Maribor podpisali Koncesijsko pogodbo. Leto 2003 pa je za Plinarno Maribor pomembno tudi zaradi prenove celostne grafične podobe. Prenovljena podoba je usklajena z novo identiteto celotne Skupine Istrabenz.

2004
Pridobitev koncesije v Občini Hoče-Slivnica za 20 let in podaljšanje koncesije v Mestni občini Maribor do leta 2027 in v Občini Ruše do leta 2026.

2006
Odkup 34,07-odstotnega lastniškega deleža Plinarne Maribor s strani družbe Istrabenz plini. Pridobitev koncesije v Občini Šentilj v Slovenskih goricah in Občini Selnica ob Dravi za 35 let.

2007
Pridobitev koncesije v Občini Rače-Fram in Občini Miklavž na Dravskem polju za 35 let.

2008
Pridobitev koncesije v Občini Starše za 35 let.

2009
Aktivnosti za ohranitev koncesije v Mestni občini Maribor. Praznovanje 140. obletnice Plinarne Maribor. Uvedba skupne blagovne znamke Istrabenz plinov in Plinarne Maribor – Plindom in »rumene« lastniške jeklenke Plindom.

140. let Plinarne Maribor – zbornik

2010
Razstava v Pokrajinskem arhivu Maribor “Plinarna Maribor- 140. let v našem mestu”.

2011
Začetek izgradnje plinovodnega omrežja v Občini Rače ter prve dobave zemeljskega plina v Občino Miklavž na Dravskem polju. Uvedba storitve “Plindom – dostava jeklenk na dom”.

Pridobitev Certifikatov za sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001, za sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001 in za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po ISO 45001.

2012
Podpis Aneksa h Koncesijski pogodbi za izvajanje dejavnosti Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) v Mestni občini Maribor do leta 2027. Podpis dolgoročne pogodbe o oskrbi bencinskih servisov Petrol-a s plinom v jeklenkah.

2016
Družba SIAD iz Bergama v Italiji, je v septembru 2016 uspešno zaključila prevzem celotnega, 100-odstotnega deleža v Istrabenz plinih, v čigar lasti s 100-odstotnim deležem je Plinarna Maribor.

2017 
Družba SIAD iz Bergama v Italiji, je v septembru 2016 uspešno zaključila prevzem celotnega, 100-odstotnega deleža v Istrabenz plinih, v čigar lasti s 100-odstotnim deležem je Plinarna Maribor.

Pridobitev Certifikata za sistem upravljanja z energijo po zahtevah standarda ISO 5000.

2023 
Pridobitev Potrdila o tehničnih možnostih za odobritev 15-letnega časovnega intervala pri rednih pregledih jeklenk UNP v skladu z ADR 2023 – za Obrat Bohova.

2024 
Pridobitev Certifikata notranje inšpekcijske službe – za Obrat Bohova. 

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00