26 eticni kodeks

Etični kodeks

V Plinarni Maribor smo zavezani najvišjim standardom etičnega ravnanja, ki temeljijo na načelih in vrednotah Skupine Istrabenz plini in Skupine SIAD, katerima pripadamo.

Kodeks etičnega ravnanja Skupine SIAD

Načela in vrednote Skupine SIAD temeljijo na poštenosti ter odprtosti in nas zavezujejo k doslednemu izpolnjevanju zakonskih zahtev ter k spoštovanju zaposlenih, kupcev, dobaviteljev in drugih deležnikov, kakor tudi k izvajanju poštene konkurence. V skladu s poslovno identiteto največ pozornosti namenjamo kakovosti, varnosti, varovanju okolja in družbeni odgovornosti.

Etični kodeks formalno povzema vrednote Skupine SIAD – opredeljuje ravnanja, ki smo jih dolžni spoštovati z namenom, da bo naše delo opravljeno korektno in dosledno. Spoštovanje kodeksa je ključnega pomena za ohranjanje integritete in ugleda Skupine SIAD, katere del je Skupina Istrabenz plini.

Kodeks etičnega ravnanja Skupine SIAD:

Prijava nepravilnosti v Skupini SIAD

SIAD vsem zaposlenim v družbah Skupine SIAD omogoča, da s pomočjo digitalne platforme poročajo in/ali obveščajo o sumu kršitev in nezakonitih dejavnosti, ki se pojavljajo v organizaciji.  

Ta ukrep je skladen z določbami zakonodaje EU, veljavno lokalno zakonodajo in Etičnim kodeksom, ki ga je sprejela posamična družba Skupine SIAD.

Portal omogoča 24-urno poročanje o nepravilnostih in/ali nezakonitih dejanjih ali opustitvah, ki bi lahko dejansko ali domnevno kršila načela, zapisana v Etičnem kodeksu, organizaciji in modelih upravljanja družb Skupine SIAD, protikorupcijske smernice in veljavno zakonodajo, pa tudi kršitve pravil in politik družbe ali druge kršitve, ki lahko vodijo do goljufije, potencialne škode ali, ki vključujejo dejanja škodljive ali nezakonite narave v zvezi z interesi in ugledom organizacije.

Poročila o nepravilnostih predložijo zaposleni v dobri veri in ne anonimno, prejme pa jih za to imenovani »uradnik za nepravilnosti« v Skupini SIAD.

Maksimalna zaščita prijavitelja in prijavljenih posameznikov je zagotovljena s posebnimi varnostnimi ukrepi. Portal zagotavlja, da identiteta prijavitelja in vsebina poročila ostaneta zaupni, zlasti z uporabo posebnih varnostnih protokolov in kriptografskih orodij, ki ščitijo osebne podatke in podatke, vključno s tistimi v morebitnih prilogah. Celoten postopek upravljanja nepravilnosti ščiti prijavitelja pred morebitnimi neposrednimi ali posrednimi pritiski in diskriminacijo na delovnem mestu. »Žvižgač« ima tudi priložnost preko portala spremljati napredek preiskave.

Vsi osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo EU št. 2016/679, nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami ter vsemi drugimi veljavnimi določbami v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin, zlasti ob upoštevanju zaupnosti identitete vključenih posameznikov in varnosti obdelave podatkov.

Platforma za poročanje

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00