12 omrezje ods

Omrežje ODS

Plinarna Maribor opravlja dejavnost Operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Selnica ob Dravi, Rače-Fram, Miklavž na Dravskem polju in Starše kot koncesionirano dejavnost.

Pokritost omrežja

Geografska območja in distribucijski sistem v upravljanju Plinarne Maribor

Plinarna Maribor izgrajuje omrežje zemeljskega plina na osnovi obvez iz koncesijskih pogodb, upoštevajoč izkazan interes občanov za priklop na plinovodno omrežje ter v skladu s sprejetim gospodarskim načrtom.

Za informacije o možnosti priklopa vašega objekta na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, si oglejte pregledne karte plinovodnih omrežij po posameznih geografskih območjih ali nam posredujte naslov vašega objekta – z veseljem bomo preverili in vam odgovorili.

Distribucijski sistem v upravljanju Plinarne Maribor obsega 450 km distribucijskih plinovodov in priključkov različnih premerov in tlakov. Zaradi zanesljivosti oskrbe je distribucijski sistem izgrajen v obliki krožnih zank, da v primeru interventnega posega ni potrebno prekinjati dobave vsem odjemalcem na tem območju, za kar še dodatno poskrbimo s sekcijskimi zapornimi elementi.

GEOGRAFSKO OBMOČJE Dolžina distribucijskega sistema na dan 31. 12. 2023
Mestna občina Maribor 311 km
Občina Ruše 29 km
Občina Hoče-Slivnica 51 km
Občina Šentilj 18 km
Občina Miklavž na Dravskem polju 26 km
Občina Rače-Fram 15 km

Srednja nadmorska višina distribucijskega sistema znaša 282 m.

Plinarna Maribor izvaja dejavnost Operaterja distribucijskega sistema v Mestni občini Maribor na osnovi Koncesijske pogodbe, veljavne do leta 2027.

Plinarna Maribor izvaja dejavnost Operaterja distribucijskega sistema v Občini Rače – Fram na osnovi sprejetega Odloka za obdobje petintridesetih let – do leta 2042.

Pri izgradnji plinovodnega omrežja upoštevamo ustrezne predpise, zakone o zaščiti pred požarom in varstva pri delu, ter se za primere, ki še niso določeni s slovenskimi standardi, sklicujemo na ustrezne nemške predpise iz plinske tehnike in tehnologije – DVGW.

Ker je zemeljski plin, ki prihaja preko prenosnega omrežja v distribucijsko omrežje brez vonja in okusa, se iz varnostnih razlogov na merilno regulacijske postaje (MRP) namesti odorirna naprava, katere naloga je primešanje odoranta plinu v ustreznem razmerju, zaradi detekcije in zaznavanja plina pri morebitnem uhajanju. Pomembno je poudariti, da odorant na zgorevanje zemeljskega plina nima nikakršnega vpliva.

V prenosnem plinovodnem omrežju se običajno pretaka plin pod visokim tlakom – od 50 do 100 bar, medtem ko znaša tlak v srednje in nizkotlačnih distribucijskih plinovodih, ki so v upravljanju Plinarne Maribor – od 100 mbar do 10 bar. Cevovodi, v katerih se pretaka plin pod visokim tlakom so jekleni, srednjetlačni in nizkotlačni plinovodi pa so pretežno iz polietilenskih cevi.

Plinarna Maribor ima zaposlen visoko in strokovno usposobljen kader, ki lahko ob vsakem času opravi vsako, še tako zahtevno nalogo na področju izgradnje in vzdrževanja plinovodne infrastrukture.

Kako poteka distribucija zemeljskega plina?

Distribucija zemeljskega plina je izbirna gospodarska javna služba in pomeni transport zemeljskega plina po lokalnih oziroma regionalnih plinovodnih omrežjih, z namenom oskrbe končnih odjemalcev – brez dobave. Plinarna Maribor izvaja naloge izbirne gospodarske javne službe na določenih geografskih območjih na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb z lokalnimi skupnostmi. To dejavnost regulira Agencija za energijo – regulator trga zemeljskega plina.

Plinarna Maribor je aktivni član Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina – GIZ DZP. V združenje je vključenih vseh 13 Operaterjev distribucijskih sistemov v Sloveniji. Osnovni namen združenja je promocija uporabe zemeljskega plina – kot energenta.

giz dzp
zemeljski plin 1

Priključitev na omrežje in uporaba zemeljskega plina

6 korakov do uporabe zemeljskega plina

V Plinarni Maribor najdete vse na enem mestu! Na geografskih območjih, kjer izvajamo dejavnost Operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, vaš objekt, z izgradnjo priključka priključimo na plinovodno omrežje, izvedemo notranjo plinsko napeljavo z dobavo in montažo plinskega trošila ter vam tako omogočimo uporabo zemeljskega plina, brez nepotrebnih poti in v najkrajšem možnem času.

Najprej preverite ali obstaja možnost priključitve vašega objekta na plinovodno omrežje, kar lahko storite z ogledom preglednih kart plinovodnih omrežij po posameznih geografskih območjih ali nam na e-naslov posredujte naslov vašega objekta – z veseljem bomo preverili in vam odgovorili.

Pred izvedbo priključitve je potrebno pridobiti Soglasje za priključitev na distribucijski sistem. Če boste plinski priključek gradili v sklopu izgradnje objekta na osnovi gradbenega dovoljenja, potrebujete predhodno, s strani Operaterja distribucijskega sistema, mnenje k projektni dokumentaciji. Za izdelavo projektne dokumentacije lahko zahtevate tudi projektne pogoje – pri projektiranju je potrebno upoštevati Tehnične zahteve operaterja distribucijskega sistema. Podrobnejše informacije o postopkih najdete v Sistemskih obratovalnih navodilih.

Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko: 02 22 843 49.

Povezane datoteke:

Hišni priključek je del plinovoda, ki je namenjen povezavi distribucijskega plinovoda in odjemnega mesta. Začne se na priključnem mestu na glavnem plinovodu in se konča s priključnim mestom uporabnika neposredno za glavno plinsko zaporno (požarno) pipo. Na geografskih območjih, kjer izvaja Plinarna Maribor gospodarsko javno službo Operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, je lastnik priključka uporabnik sistema, kateremu je bilo izdano Soglasje za priključitev na distribucijski sistem – lastnik objekta. Plinski priključek vam izgradimo po sklenitvi Pogodbe o priključitvi, ki vam jo posredujemo na osnovi ogleda in z vaše strani potrjene ponudbe za izvedbo.

Za ogled in ponudbo nas pokličite na telefonsko številko: 02 22 843 10 (49) ali nam posredujete povpraševanje.

Notranja plinska napeljava je napeljava od glavne požarne pipe do plinskih trošil in izstopa dimnih plinov. Izvedbo zaupajte izvajalcem, ki imajo ustrezno registracijo za izvajanje tovrstnih del. V Plinarni Maribor se lahko pohvalimo, da imamo na tem področju dolgoletne izkušnje, in da lahko s svojo lastno ekipo strokovnjakov izvedemo celotno notranjo plinsko napeljavo, vključno z vgradnjo plinskih trošil.

Za ogled objekta in izdelavo ponudbe za izvedbo notranje plinske napeljave nas pokličite na telefonsko številko: 02 22 843 60 ali nam posredujte povpraševanje. Ob ogledu vam bo naš strokovnjak svetoval glede izvedbe plinske napeljave, izbire lokacije trošila ter dokumentacije, katero boste potrebovali pri navedeni izvedbi.

Po izvedbi notranje plinske napeljave, izvajalec naroči pri Operaterju distribucijskega sistema zaplinjanje notranje plinske napeljave z Vlogo za zaplinjanje notranje plinske napeljave. Na osnovi te Vloge, bomo za vas, kot Operater distribucijskega sistema, pripravili Pogodbo o dostopu do distribucijskega sistema in,  v kolikor boste Plinarno Maribor izbrali za svojega dobavitelja, tudi Pogodbo o dobavi zemeljskega plina. Po podpisu pogodb in posredovanih dokazilih o tehnični ustreznosti notranje plinske napeljave, bomo le-to zaplinili, s čimer boste lahko pričeli z uporabo zemeljskega plina.

Varno in nemoteno uporabo plina zagotavljamo z ohranjanjem tesnosti plinske napeljave. Med uporabo lahko na netesnost vplivajo različni dejavniki. V skladu s tehničnimi predpisi je potrebno napeljavo redno pregledovati. Uporabnikom svetujemo, da enkrat letno, ob uporabi navodil, sami pregledajo svojo plinsko napeljavo, in v primeru dvoma naročijo pregled in preskus s strani strokovnjaka – napeljavo strokovno pregledamo in po potrebi netesnost in druge napake odpravimo. Za naročilo pregleda in preskusa plinske napeljave nas pokličite na telefonsko številko: 02 22 843 60 ali nam posredujte povpraševanje.

Ste kupili nov štedilnik, plinski žar ali drugo plinsko trošilo, ki ga želite priključiti? Pri samem priklopu trošila na plinsko napeljavo vam le-tega priključimo z ustreznimi certificiranimi materiali, celotno napeljavo, vključno s trošilom, pa tesnostno preizkusimo.

Za priklop plinskega trošila nas pokličite na telefonsko številko: 02 22 843 60 ali nam posredujte povpraševanje.

Povezane datoteke:

Dostop do obrazcev
prikljucitev na omrezje 02

Sporočanje odčitkov plinskega števca

Vsi želimo ohranjati nadzor nad stroški v gospodinjstvu. Za zmanjšanje razlik med obračunano in dejansko porabo plina, predlagamo redno, mesečno posredovanje odčitkov plinskega števca. Tako boste uskladili plačila z dejansko porabo in se izognili razkoraku pri letnem obračunu porabe plina.

Odčitek plinskega števca sporočite v zadnjih petih dneh tekočega meseca:

  • preko portala MojPlin – uporabniški portal MojPlin vam omogoča hiter in enostaven vnos števčnega stanja, opomnik vnosa porabe, pregled odčitkov in mesečne porabe, pregled izstavljenih računov, prikaz stanja odprtih postavk in prikaz obvestil Operaterja distribucijskega sistema
  • na e-naslov:zp@plinarna-maribor.si
  • na poštni naslov: Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor

Sporočanje odčitkov plinskega števca

Odčitek mora biti resničen in mora odražati dejansko stanje na plinskem števcu. V kolikor boste odčitek sporočili pred zadnjim dnem v tekočem mesecu, se bo za preostale dni do konca tega meseca obračunala ocenjena poraba. 

Pomoč in podpora

Pridobite vse potrebne informacije, s pomočjo katerih bo vaš priklop na plinovodno omrežje in uporaba zemeljskega plina kar se da hitra in enostavna.

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00