druzbena odgovornost header

Družbena odgovornost

Skrb za trajnostni razvoj predstavlja strateško usmeritev Skupine Istrabenz plini, kateri pripada tudi Plinarna Maribor. Naša strategija družbeno odgovornega delovanja temelji na kakovosti in zagotavljanju varnosti za zaposlene, varnem ravnanju z okoljem in podpori lokalni skupnosti.

Vsak zaposleni v Plinarni Maribor, kot del Skupine Istrabenz plini, predstavlja gradnik v mozaiku uspeha in napredka celotne Skupine.

Za zagotavljanje dobrega počutja in stimulativnega delovnega okolja je glede na naravo dela ključnega pomena zagotavljanje varnosti vseh zaposlenih. Ob tem stremimo k ustvarjanju vključujočega okolja med sodelavci, s sistemom izobraževanja omogočamo poklicni in osebni razvoj zaposlenih ter smo zavezani k izpolnjevanju vseh predpisov, ki zadevajo delovno-pravno zakonodajo in delovanje v plinski dejavnosti. 

varnost pri delu

Varnost pri delu in skrb za zdravje ter okolje so v Skupini Istrabenz plini, kateri pripada tudi Plinarna Maribor, vedno na prvem mestu. Pri delovanju nas vodi odgovornost do svojih zaposlenih in okoliških prebivalcev, naš napreden sistem vodenja varnosti pa nam omogoča, da na izzive varnosti vselej odgovarjamo hitro in učinkovito. Prednostna naloga ostaja izboljšanje varnostne kulture v vseh podjetjih znotraj Skupine. Sodelovanje z matično družbo – Skupino SIAD ter uporaba njihovega sistema varnosti, še dodatno krepita našo odpornost na različne varnostne izzive v sodobnem svetu.

Z namenom nenehnega razvoja in nadgrajevanja sistema vodenja varnosti smo v Plinarni Maribor certificirani po zahtevah standarda ISO 45001.

Znotraj podjetja Plinarna Maribor in Skupine Istrabenz plini ter Skupine SIAD, s stalnimi posodobitvami razvijamo sistem za ocenjevanje tveganj, izvajamo usposabljanja in spodbujamo zaposlene, da sledijo dobrim praksam na področju varnosti. Zagovarjamo zdrav način življenja z veliko gibanja, raznoliko prehrano, brez kajenja in uživanja alkohola, obenem pa zaposlene redno obveščamo o novih dognanjih s področja zdravega načina življenja in varnosti na delovnem mestu.

Celotni sistem vodenja varnosti usmerjamo iz smeri učenja na napakah v smer modernega vodenja varnosti in učenja na pozitivnih zgledih. Naš dolgoročni cilj je doseči norme Varnosti 2. Vse nezgode pri delu obravnavamo z vso resnostjo, vselej pa nas vodi vizija »Nič nezgod na delovnem mestu«

Ključne naloge, ki jih izvajamo, so:

 • Prepoznavanje nevarnosti in izvajanje korektivnih in preventivnih ukrepov.
 • Stalno nadgrajevanje varnosti na naših objektih.
 • Nadgrajevanje aktivne in pasivne varnosti v podjetju.
 • Usposabljanje zaposlenih in seznanjenje okolice z nevarnostmi.
 • Aktivno obveščanje naših kupcev preko elektronskih medijev, brošur in navodil. 
 • Sodelovanje z gasilci in civilno zaščito na območju naših največjih obratov.
 • Postavljanje zgleda v plinski industriji na področju varnosti, zdravja in skrbi za okolje.

Plinarna Maribor ima en obrat večjega tveganja za nezgode večjih razsežnosti (SEVESO) – Obrat Bohova. Največja nevarnost tega obrata je povezana s skladiščenjem velikih količin utekočinjenega naftnega plina. Zavedamo se odgovornosti za našo varnost in varnost okolice, zato stalno preverjamo sistem varnosti s pomočjo ocenjevanja tveganj in rednih varnostnih pregledov, vse naloge pa izvajamo skladno z zakonodajo. O vseh novostih obveščamo javnosti in skrbimo za reden pretok informacij.

Povezane datoteke

znaki za nevarnost

Koristne povezave

skrb za okolje

Delovanje s skrbjo do okolja predstavlja eno izmed osnovnih usmeritev Skupine Istrabenz plini, kateri pripada tudi Plinarna Maribor. Z raznolikimi dejavnostmi v vseh industrijskih segmentih in različnih proizvodnih procesih razvijamo aplikacije industrijskih plinov, pri čemer številni predstavljajo nepogrešljiv del sodobnih ekoloških rešitev.

Z rešitvami, ki nastajajo v sodelovanju z uveljavljenimi strokovnjaki, zmanjšujemo porabo energije v različnih industrijskih panogah in izboljšujemo odnos do okolja. Zavzemamo se za uporabo plina kot energenta, s čimer že v svojem bistvu delovanja prispevamo k zmanjševanju onesnaženosti okolja.

Naša zaveza je predstavljati zgled in tudi pri vsakodnevnih opravilih zmanjševati oziroma izničiti negativne vplive na okolje. Tako neprestano skrbimo za učinkovito rabo energije za ogrevanje, pogon vozil in električne energije tako, da pri našem delu uporabljamo naprave in vozila, narejena s pomočjo najnovejših tehnologij. Pri ravnanju z odpadki smo uvedli ločeno zbiranje in odvoz s strani pooblaščenih družb. Vodo, ki jo uporabljamo v tehnoloških postopkih pregledovanja in preizkušanja tlačnih posod in avtocistern, recikliramo ter uporabimo večkrat.

Okoljski certifikat ISO 14001

Leta 2011 smo v Plinarni Maribor pridobili okoljski certifikat ISO 14001, ki ga uspešno vzdržujemo.

Okoljski cilji

Na podlagi okoljske politike smo si v okviru politike plinske dejavnosti in na podlagi varnostnih poročil ter izdelanih ocen tveganja zastavili naslednje stalne cilje:

 • Usklajevanje delovanja z zahtevami okoljske zakonodaje.
 • Povečevanje varnosti pri rokovanju in skladiščenju naših proizvodov.
 • Ohranjanje naravnih virov.
 • Izboljšanje pripravljenosti in odziva v primeru izrednih razmer.
 • Izboljšanje delovnih pogojev in zadovoljstva zaposlenih.
 • Učinkovito interno in eksterno komuniciranje.
 • Širitev vzpostavljenega sistema v vseh družbah v Skupini Istrabenz plini.

Povezane datoteke

kakovost

Kakovost je ključna vrednota delovanja Skupine Istrabenz plini, pri čemer se kakovost nanaša tako na proizvode in rešitve do kupcev, kot tudi na odnos do zaposlenih, kupcev, poslovnih partnerjev, lastnikov ter okolja, v katerem delujemo. 

V Plinarni Maribor imamo vpeljane certificirane sisteme, ki potrjujejo kakovost naših storitev. Z njimi zagotavljamo uspešno izvajanje procesov, zmanjševanje vplivov na okolje ter izboljševanje varnosti in zdravja pri delu.

preberite več o varnostni politiki Preberite več o politiki vodenja

V Plinarni Maribor sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, na področju športa, kulture in humanitarnosti, s čimer želimo ustvarjati raznolike vsebine in poskrbeti za naš doprinos družbi.

S politiko sponzorstev in donacij želimo z okoljem ustvariti partnerski odnos, ki je osnova dolgotrajnega razvoja tako Skupine kot celotne družbene skupnosti.

giz dzp 1
cropped giz unp logo retina ipad
GIZ TP logo pdf
EIGA logo.pdf

Plinarna Maribor, kot podjetje z bogato tradicijo, znanjem in izkušnjami, smo člani dveh strokovnih združenj v Sloveniji:

GIZ DZP, gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g. i. z., (GIZ DZP, g, i. z.)

Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) so ustanovili operaterji distribucijskega sistema, ki distribuirajo zemeljski plin v lokalnih skupnostih ter skrbijo za zanesljivo in učinkovito delovanje plinovodnih sistemov.

Plinarna Maribor v združenju deluje kot ustanovni član vse od leta 2001.

Dejavnosti združenja so:

 • podpora operaterjem pri temeljnih dejavnostih in ustvarjanju pogojev za uspešno poslovanje na trgu z zemeljskim plinom; promoviranje uporabe zemeljskega plina pri končnih odjemalcih,
 • spodbujanje prenosa znanja in uveljavljanje mednarodnih tehničnih predpisov (standardi DWGV),
 • prizadevanje za prepoznavnost in uveljavitev novih plinskih tehnologij, ki zagotavljajo visoko stopnjo učinkovite rabe energije.

GIZ UNP, gospodarsko interesno združenje za utekočinjene naftne pline, g. i. z., (GIZ UNP, g. i. z.)

GIZ UNP, g. i. z., skrbi za koordinacijo ključnih aktivnosti in poenotenje standardov med ponudniki utekočinjenega naftnega plina. V združenju delujemo kot ustanovni član vse od leta 1996.

Ključni cilji združenja so:

 • strokovnost pri opravljanju dejavnosti na področju utekočinjenih naftnih plinov in tehničnih plinov,
 • enotno urejanje področja varnosti in zdravja, varovanja okolja, kakovosti in prevozov nevarnih snovi (ADR),
 • enotno izvajanje tehničnih predpisov,
 • priprava in enotna uporaba standardov,
 • usklajeno sodelovanje s pristojnimi institucijami,
 • pospeševanje uporabe utekočinjenih naftnih in tehničnih plinov,
 • krizni management za področje utekočinjenih naftnih in tehničnih plinov,
 • članstvo v Evropskem združenju za utekočinjeni naftni plin (Liquid Gas Europe).

Naša matična družba Istrabenz plini deluje od leta 2005 kot ustanovni član tudi v GIZ TP, gospodarsko interesno združenje za tehnične pline, g. i. z., (GIZ TP, g. i. z.)

Aktivnosti združenja zajemajo predvsem naslednja področja dela:

 • strokovnost pri opravljanju dejavnosti tehničnih plinov,
 • enotno urejanje področja varnosti in zdravja, varovanja okolje, kakovosti ter prevozov nevarnih snovi,
 • svetovanje članom,
 • enotno izvajanje tehničnih predpisov,
 • priprava in enotna uporaba standardov,
 • usklajeno sodelovanje s pristojnimi institucijami pri sprejemanju predpisov in glede drugih vprašanj,
 • pospeševanje uporabe tehničnih plinov,
 • krizni management za področje tehničnih plinov,
 • Članstvo v Evropskem združenju za tehnične pline (EIGA),
 • Stalna izmenjava informacij, ki so lahko koristne za doseganje ciljev združenja.

Istrabenz plini so tudi člani Evropskega združenja za tehnične pline EIGA (European Industrial Gases Association).

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00