12 omrezje ods

Storitve – zemeljski plin

Storitve izvajamo na geografskih območjih občin, kjer delujemo kot Operater distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Izdajanje soglasij, mnenj, pogojev – ODS

Pred izvedbo priključitve je potrebno pridobiti Soglasje za priključitev na distribucijski sistem. Če boste plinski priključek gradili v sklopu izgradnje objekta na osnovi gradbenega dovoljenja, potrebujete predhodno, s strani Operaterja distribucijskega sistema, mnenje k projektni dokumentaciji. Za izdelavo projektne dokumentacije lahko zahtevate tudi projektne pogoje – pri projektiranju je potrebno upoštevati Tehnične zahteve operaterja distribucijskega sistema. Podrobnejše informacije o postopkih najdete v Sistemskih obratovalnih navodilih. Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko: +386 2 22 843 49.

Povezane datoteke:

Nadzor v varovalnem pasu plinovoda – ODS

Varovalni pas je zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi. V varovalnem pasu se smejo načrtovati in graditi drugi objekti, naprave in napeljave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na varnost obratovanja distribucijskega sistema, le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od plinovodov in objektov distribucijskega sistema glede na njihovo vrsto in namen.

Za izvedbo kakršnegakoli posega v območju varovalnega pasu distribucijskega sistema mora investitor ali izvajalec pridobiti pisno Soglasje Operaterja distribucijskega sistema. Pred začetkom projektiranja ali izvajanja posega v prostor, je dolžan projektant, izvajalec del oziroma investitor posega pridobiti potrebne podatke o legi plinovoda.

Pred začetkom izvajanja kakršnihkoli del, ki lahko vplivajo na varno obratovanje distribucijskega sistema, na območju varovalnega pasu distribucijskega sistema, mora investitor oziroma izvajalec del predložiti Operaterju distribucijskega sistema:

  • pisno prijavo začetka del z navedbo datuma začetka in predvidene časovne dinamike;
  • pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je za izvedbo del le-to potrebno;
  • naročilo za zakoličbo obstoječih plinovodov distribucijskega sistema;
  • naročilo za nadzor Operaterja distribucijskega sistema oziroma njegove terenske službe in
  • podatke o izvajalcu ter odgovornem vodji del.

Če Operater distribucijskega sistema ugotovi, da je prišlo do posega v varovalni pas v nasprotju s predpisi, ki urejajo posege v varovalni pas, lahko takoj neposredno prepove izvajanje del v zvezi s tem posegom osebam, ki jih izvajajo in o tem obvesti državne organe, pristojne za ukrepe v zvezi z nedovoljenimi posegi v prostor.

Podrobnejše informacije o postopkih najdete v Sistemskih obratovalnih navodilih.

Za naročilo nadzora in dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko: +386 2 22 843 65 ali pišite na ods.vzdrzevanje@plinarna-maribor.si.

Povezane datoteke:

Zakoličbe trase plinovoda – ODS

Pred začetkom projektiranja ali izvajanja posega v prostor je dolžan projektant, izvajalec del ali investitor posega pridobiti potrebne podatke o legi plinovoda iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ali iz evidence infrastrukture operaterja distribucijskega sistema.

Za naročilo zakoličbe in dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko +386 2 22 843 65 ali pišite na ods.vzdrzevanje@plinarna-maribor.si.

Povezane datoteke:

Hišni priključki zemeljskega plina – ODS

Hišni priključek pomeni del plinovoda, ki je namenjen povezavi distribucijskega plinovoda in odjemnega mesta. Začne se na priključnem mestu na glavnem plinovodu in se konča s priključnim mestom uporabnika neposredno za glavno plinsko zaporno (požarno) pipo. Na geografskih območjih kjer izvaja Plinarna Maribor gospodarsko javno službo Operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, je lastnik priključka uporabnik sistema, kateremu je bilo izdano Soglasje za priključitev na distribucijski sistem – lastnik objekta.

Plinski priključek vam bomo izgradili po sklenitvi Pogodbe o priključitvi, ki vam jo posredujemo na osnovi ogleda in z vaše strani potrjene ponudbe za izvedbo. Za ogled in ponudbo nas pokličite na telefonsko številko: +386 2 22 843 10 (49) ali nam posredujte povpraševanje.

Notranje plinske napeljave in trošila

Notranja plinska napeljava je napeljava od glavne požarne pipe do plinskih trošil in izstopa dimnih plinov.

S svojo ekipo strokovnjakov vam v Plinarni Maribor izvedemo celotno notranjo plinsko napeljavo, vključno z vgradnjo plinskih trošil. Naš strokovnjak vam bo svetoval glede tehnične izvedbe plinske napeljave, vgradnje plinskih trošil in potrebne dokumentacije. Za ogled objekta ter izdelavo ponudbe za izvedbo notranje plinske napeljave nas pokličite na telefonsko številko: +386 2 22 843 60 ali nam posredujte povpraševanje.

Varno in nemoteno uporabo plina zagotavljamo z ohranjanjem tesnosti plinske napeljave. Med uporabo lahko na netesnost vplivajo različni dejavniki. V skladu s tehničnimi predpisi je potrebno napeljavo redno pregledovati. Uporabnikom svetujemo, da enkrat letno, ob uporabi navodil, sami pregledajo svojo plinsko napeljavo, in v primeru dvoma naročijo pregled in preskus s strani strokovnjaka – napeljavo strokovno pregledamo in po potrebi netesnost in druge napake odpravimo. Za naročilo pregleda in preskusa plinske napeljave pokličite na telefonsko številko: +386 2 22 843 60 ali pa posredujte povpraševanje.

Povezane datoteke:

Plinska trošila

V sklopu Energetskih rešitev vam pomagamo izbrati varčno in sodobno rešitev za ogrevanje in hlajenje vašega doma ter pripravo tople sanitarne vode.

Ste kupili nov štedilnik, plinski žar ali drugo plinsko trošilo, ter ga želite priključiti? Pri priklopu trošila na plinsko napeljavo, vam le-tega priključimo z ustreznimi certificiranimi materiali, celotno napeljavo, vključno s trošilom, pa tesnostno preizkusimo.

Za priklop plinskega trošila nas pokličite na telefonsko številko: +386 2 22 843 60 ali nam posredujte povpraševanje.

Povezane datoteke:

Have you found everything you needed?

If you need any information and assistance on how to use our products, feel free to contact us

CONTACT US +386 2 22 843 00