12 omrezje ods

Pomoč in podpora – Omrežje ODS

Pridobite vse potrebne informacije, s pomočjo katerih bo vaš priklop na plinovodno omrežje in uporaba zemeljskega plina kar se da hitra in enostavna.

Predpisi in zakonodaja

Seznanite se s predpisi, ki urejajo delovanje Operaterja distribucijskega sistema (ODS) s poudarkom na odnosu ODS – odjemalec. Več zakonskih in podzakonskih aktov ter predpisov s področja energetike je dostopnih na spletni strani Agencije za energijo.

Povezane datoteke

Ceniki ODS

Operater distribucijskega sistema (ODS) omogoča odjemalcem dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina. Cena za uporabo omrežja je cena, ki jo odjemalec zemeljskega plina plača za dostop do distribucijskega sistema in je sestavljena iz omrežnine za distribucijo in omrežnine za meritve. ODS izvaja tudi ostale storitve (izvedba odklopa in priklopa, uplinjanje plinskih instalacij, ipd). 

Agencija za energijo (v nadaljevanju Agencija) regulira omrežnino in ostale storitve tako, da z metodologijo opredeli načina določanja in obračunavanja omrežnine ter ostalih storitev. ODS mora pred uveljavitvijo tarifnih postavk omrežnine in ostalih storitev za le-te pridobiti soglasje Agencije. Od 1. 1. 2017 se je obračunska enota za obračun omrežnine za distribucijo spremenila iz Sm3 v kWh.

Na osnovi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanega s strani Agencije, ODS določi sledeče tarifne postavke:

 • omrežnine za distribucijo,
 • omrežnine za meritve,
 • ostalih storitev.

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, ODS obračunava tudi prispevek za energetsko učinkovitost za zemeljski plin. 

Opomba: Skupni strošek oskrbe z zemeljskim plinom ob omrežnini in prispevku za energetsko učinkovitost vključuje tudi strošek dobave zemeljskega plina in dajatve, vezane na dobavo zemeljskega plina.

Objavljene tarifne postavke omrežnine za distribucijo veljajo od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024

 

ODJEMNA SKUPINA

FIKSNI DEL (na mesec)

VARIABILNI DEL

CDKi

Zakupljena zmogljivost

[kWh/leto]

Pavšal

(CFPi)

[EUR]

Cena moči

(CFMi)

[EUR/kW]

 

Cena zmogljivosti

(CFZi)

[EUR/(kWh/dan)]

Cena porabe

(CVPi)

[EUR/kWh]

CDK1

0 – 2.000

0,66169

   

0,02261

CDK2

2.001 – 5.000

2,13807

   

0,01474

CDK3

5.001 – 15.000

3,95772

   

0,01080

CDK4

15.001 – 25.000

3,95772

   

0,01080

CDK5

25.001 – 50.000

6,10901

   

0,00990

CDK6

50.001 – 100.000

5,38459

0,29700

 

0,00927

CDK7

100.001 – 300.000

5,38459

0,29700

 

0,00823

CDK8

300.001 – 800.000

5,38459

0,29700

 

0,00823

CDK9

800.001 – 1.300.000

5,38459

0,29700

 

0,00823

CDK10

1.300.001 – 2.000.000

   

0,04735

0,00795

CDK11

2.000.001 – 6.000.000

   

0,04735

0,00795

CDK12

6.000.001 – 10.000.000

   

0,04735

0,00795

CDK13

10.000.001 – 50.000.000

   

0,03985

0,00561

CDK14

50.000.001 – 150.000.000

   

0,01480

0,00271

CDK15

Nad 150.000.001

   

0,01479

0,00264

Tarifne postavke omrežnine za distribucijo so povzete po Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram (Uradni list RS, št. 204/2021), v katerem so določene tarifne postavke za regulativno obdobje 2022 – 2024.

Od 1. 1. 2017 se, na osnovi Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 61/2016), vse tarifne postavke omrežnine za distribucijo, ki so se prej obračunavale v volumetričnih enotah Sm3 (merilna naprava s korektorjem temperature in tlaka) oziroma m3 (merilna naprava brez korektorja tlaka in temperature, nameščena znotraj objekta ali merilna naprava s korektorjem temperature, nameščena izven objekta), obračunavajo v energijski enoti kWh. Količine, ki jih izmeri merilna naprava v volumetrični enoti Sm3 oziroma m3, se najprej pretvorijo v volumetrično enoto Nm3 (količina zemeljskega plina v volumnu enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in temperaturi 0 °C) in nato v energijsko enoto kWh. Način obračuna pretvorbe in obračun porabljene energije v kWh podrobneje določa Akt o spremembah akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 85/2016). V skladu z 10. členom tega Akta objavljamo naslednje podatke:

 • srednja nadmorska višina H=282 m (velja za celotno območje distribucije)
 • pretvorbeni faktor z=0,94038 (za vse merilne naprave, ki ne merijo Nm3 in Sm3 velja obračunska temperatura zemeljskega plina Teff=288,15 K oziroma 15 °C)
 • povprečna zgornja kurilnost Hs= preverite tukaj

Primer določanja obračunskih količin v kWh za odjemna mesta s plinomerom brez prigrajenih korektorjev temperature in tlaka.

Tarifne postavke omrežnine za meritve se nahajajo v posebnem ceniku.

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014) obračunava operater distribucijskega sistema tudi prispevek za energetsko učinkovitost.

Od 1. 1. 2017 znaša višina prispevka za energetsko učinkovitost za zemeljski plin 0,00080 €/kWh.

POVEZANE DATOTEKE

Mehovni plinomer

Faktor f1

ZM (Vu x f1)

22% DDV

ZM z DDV €/mes

1. G-4 1,10 1,6500 0,3630 2,0130
2. G-6 1,40 2,1000 0,4620 2,5620
3. G-10 3,90 5,8500 1,2870 7,1370
4. G-16 3,90 5,8500 1,2870 7,1370
5. G-25 5,35 8,0250 1,7655 9,7905
6. G-40 10,90 16,3500 3,5970 19,9470
7. G-65 17,55 26,3250 5,7915 32,1165
8. G-100 25,05 37,5750 8,2665 45,8415

Turbinski plinomer s korekcijo tlaka in temperature

Turbinski plinomer

Faktor f1

ZM (Vu x (f1+f2))

22% DDV

ZM z DDV €/mes

9. G-65 21,70 79,8000 17,5560 97,3560
10. G-100 23,70 82,8000 18,2160 101,0160
11. G-160 31,20 94,0500 20,6910 114,7410
12. G-250 31,50 94,5000 20,7900 115,2900
13. G-400 34,35 98,7750 21,7305 120,5055
14. G-650 43,50 112,5000 24,7500 137,2500
15. G-1000 60,50 138,0000 30,3600 168,3600

Rotacijski plinomer s korekcijo tlaka in temperature

Rotacijski plinomer

Faktor f1

ZM (Vu x (f1+f2))

22% DDV

ZM z DDV €/mes

16. G-16 14,95 69,6750 15,3285 85,0035
17. G-25 15,10 69,9000 15,3780 85,2780
18. G-40 17,80 73,9500 16,2690 90,2190
19. G-65 18,65 75,2250 16,5495 91,7745
20. G-100 22,80 81,4500 17,9190 99,3690
21. G-160 29,05 90,8250 19,9815 110,8065

Tarifne postavke omrežnine za meritve veljajo od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024

Pomen oznak:

 • ZM – mesečni znesek za meritve
 • Vu – tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo vzdržuje ter umerja = 1,50000 €
 • f1 – faktor velikosti in tipa merilne naprave
 • f2 – faktor uporabe korektorja temperature in tlaka = 31,5

Izračun zneska za meritev ZM določa 24. čl. Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina 
ZM = V(U) * (f(1) + f(2)) v €/mesec

Vrednost Vu določena z Aktom o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram (Ur. l. RS, št. 204/21).

Tarifne postavke za ostale storitve so določene na osnovi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina. K tarifnim postavkam je dala soglasje Agencija za energijo.

Povezane datoteke

Ste zaznali vonj po plinu?

V Plinarni Maribor zagotavljamo 24-urno intervencijsko službo v primeru uhajanja zemeljskega plina na območju občin, kjer izvajamo javno gospodarsko službo Operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Zemeljskemu plinu se dodaja odorans z značilnim vonjem, s čimer lahko zaznamo, da je prišlo do uhajanja, in bi lahko potencialno nastala eksplozivna zmes zemeljskega plina in zraka.

Vonj po plinu na prostem

 • Nemudoma pokličite intervencijsko službo na telefonsko številko +386 2 22 843 00 in navedite kdo kliče in kje ste zaznali vonj po plinu. Ob delovnikih po 15.00 uri in dela prostih dneh, bo klice prevzelo podjetje Sintal. Operaterju izrecno navedite, da želite intervencijo Plinarne Maribor. V kolikor operaterja ne bi mogli priklicati, opravite klic v sili na telefonsko številko 112.

Kako ravnati, če zaznate vonj po plinu?

 • Ugasnite plamen na plinskem trošilu.
 • Zaprite ventil na jeklenki.
 • Odprite okna in vrata, da prostor prezračite.
 • Privijte zaščitno matico na jeklenki.
 • Odnesite jeklenko na odprt prostor.
 • Pokličite stalno intervencijsko službo distributerja na brezplačno telefonsko številko 080 1248.
 • Jeklenko, ki pušča, pregleda in odstrani intervencijska služba distributerja. V nobenem primeru jeklenke do prodajnega mesta ne prevažajte sami.

Vonj po plinu v stavbah – ukrepajte v sledečem vrstnem redu:

 • Odprite vsa okna in vrata – napravite prepih.
 • Zaprite dovod plina pred plinomerom in na glavni plinski zaporni (požarni) pipi.
 • V prostorih, v katerih ste zaznali vonj po plinu: ne uporabljajte odprtega plamena, ne kadite, ne uporabljajte vžigalic in vžigalnikov, električnih stikal in vtičnic, zvoncev in telefonov.
 • Opozorite druge stanovalce (s trkanjem, klicanjem ipd.) in zapustite stavbo ter se umaknite na varno razdaljo.
 • Pokličite intervencijsko službo, kot navedeno v »Vonj po plinu na prostem«. 

Vas zanima več informacij v zvezi z varno uporabo zemeljskega plina v vašem domu?

Varna uporaba

Obrazci ODS

Opozorilo pri uporabi Obrazcev

V kolikor pri uporabi Obrazca ugotavljate, da »gumba« »Pošlji« oziroma »Shrani« ne delujeta, predlagamo, da posodobite vtičnike v svojem brskalniku oziroma PDF dokument odprete v Adobe Reader.

SPLOŠNI:

Za IZVAJALCE:

Za ODJEMALCE:

Kontakti ODS

Preberite več o omrežju ods Preberite več o zemeljskem plinu

Have you found everything you needed?

If you need any information and assistance on how to use our products, feel free to contact us

CONTACT US +386 2 22 843 00