27 novica cenik zemeljskega plina

Dobava zemeljskega plina

Pogodbe, Splošni pogoji, postopek menjave dobavitelja, ceniki, dodatne storitve ter reševanje reklamacij in pritožb – vse na enem mestu.

Pred pričetkom dobave zemeljskega plina, mora odjemalec pri  Operaterju distribucijskega sistema pridobiti Soglasje za priključitev na distribucijski sistem ter izgraditi priključni vod, s katerim se njegov objekt fizično priključi na distribucijsko omrežje. Več informacij o tem najdete tukaj: 6 korakov do uporabe zemeljskega plina.

Pogodbe in Splošni pogoji

Pogodba o dobavi zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce se sklene pred dobavo.
Oglejte si vzorec tipske pogodbe: Pogodba o dobavi zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce

Sestavni del pogodbe o dobavi zemeljskega plina so Splošni pogodbeni pogoji za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem

Splošni dobavni pogoji nadomestne oskrbe s plinom dobavitelja Plinarna Maribor

zemeljski plin dobava za dom

Menjava dobavitelja

Ne glede na katero distribucijsko omrežje je priključen odjemalec zemeljskega plina, in ne glede na to, kdo je pristojni Operater distribucijskega sistema, imamo odjemalci v Sloveniji možnost proste izbire dobavitelja zemeljskega plina.

Odjemalec lahko pooblasti svojega trenutnega dobavitelja zemeljskega plina, da le-ta, v imenu in za račun odjemalca, brezplačno uredi vse potrebno za postopek menjave dobavitelja. V tem primeru se odjemalec zavezuje posredovati dobavitelju vse potrebne podatke in dokumentacijo ter ob tem jamči za njihovo pravilnost in resničnost.

Pomembno

Postopek menjave dobavitelja je za odjemalca brezplačen in mora biti izveden v 21-ih dneh od vložitve popolne zahteve. 

Vir: www.agen-rs.si/gospodinjski/plin/kako-zamenjam-dobavitelja

 

Postopek menjave dobavitelja

V kolikor se odločite, da Plinarna Maribor postane vaš dobavitelj zemeljskega plina, izpolnite Pooblastilo/obrazec in nam ga posredujte:

Za dodatne informacije pokličite našo prodajno službo – od PON do PET med 9.00 in 11.00 ter med 12.00 in 15.00 na telefonsko številko: +386 2 22 843 34 ali nam pišite na: prodaja@plinarna-maribor.si

 

Vrste in kakovost dodatnih storitev

Plinarna Maribor, kot dobavitelj zemeljskega plina ponuja odjemalcem naslednje vrste dodatnih storitev:

– spremljanje porabe plina preko uporabniškega portala MojPlin,

– prejem in plačilo računov:

  • v elektronski obliki na elektronski naslov odjemalca,
  • kot eRačun v izbrano spletno banko odjemalca,
  • v elektronski obliki s prijavo preko mBills aplikacije,
  • preko direktne bremenitve SEPA.

Vse zgoraj navedene dodatne storitve so za odjemalce brezplačne.

Naročilo za dodatne storitve se poda v pisni obliki na e-naslov: prodaja@plinarna-maribor.si ali poštni naslov: Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor.

Vse informacije o dodatnih storitvah, lahko odjemalci pridobijo na telefonski številki za podporo odjemalcem: +386 2 22 843 34, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9.00 in 11.00 ter med 12.00 in 15.00, ali na e-naslovu: prodaja@plinarna-maribor.si ali pisno na poštni naslov: Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor ali osebno na sedežu Plinarne Maribor – po predhodnem dogovoru.

V primeru, da ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljenega plina ali vzdrževalnih storitev, se dobavitelj gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem zaveže povrniti premoženjsko škodo, ki nastane zaradi nedoseganja s pogodbo dogovorjene ravni kakovosti storitev iz razlogov na strani dobavitelja.

Za ugotavljanje višine škode ter za način in rok povračila le-te se smiselno uporabljajo pri dobavitelju veljavna pravila za obravnavo pritožb in reklamacij gospodinjskih odjemalcev, skladno s Splošnimi pogoji družbe Plinarna Maribor d.o.o. za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, ki sledijo v poglavju Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce.

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce

Informacija gospodinjskim odjemalcem zemeljskega plina o reklamacijah in pritožbah (17. člen Zakona o oskrbi s plini ZOP, Uradni list. RS 204/21, s spremembami in dopolnitvami) 

(17. člen Zakona o oskrbi s plini ZOP, Uradni list. RS 204/21, s spremembami in dopolnitvami) 

Dobavitelj zemeljskega plina, Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upošteval vse pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem.

V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec:

  1. Najprej vloži pisno reklamacijo pri dobavitelju Plinarna Maribor d.o.o., in sicer na poštni naslov: Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor ali e-naslov: prodaja@plinarna-maribor.si
  2. V primeru nestrinjanja z odločitvijo dobavitelja, lahko poda zahtevo na Evropski center za reševanje sporov, Ljubljana.

Plinarna Maribor d.o.o., kot dobavitelj zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem, je – na podlagi zahteve 175. člena Energetskega zakona (EZ-1) – za izvajalca postopkov izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki jih potrošniki lahko sprožijo, izbrala Evropski center za reševanje sporov, Ljubljana, e-naslov: info@ecdr.si, telefonska številka: +386 8 20 565 90.

Potrošniški spori se bodo pri Evropskem centru za reševanje sporov reševali po Pravilih ECDR za reševanje potrošniških sporov, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si.

Gospodinjski odjemalec lahko poišče dodatno pomoč v zvezi s pravicami potrošnika pri:

Pomoč in podpora

Poiščite več informacij o zemeljskem plinu. Na enem mestu vas čakajo:

Have you found everything you needed?

If you need any information and assistance on how to use our products, feel free to contact us

CONTACT US +386 2 22 843 00