Main Header Varnost intervencija

Services – utekočinjen naftni plin

Plinarna Maribor, s svojo ekipo strokovnjakov in dolgoletnimi izkušnjami na področju plinske tehnike, izvaja storitve na različnih področjih.

Omrežja utekočinjenega naftnega plina

Izvedba omrežja utekočinjenega naftnega plina (UNP) zajema izvedbo razvoda plinske instalacije od plinohramov oziroma skladišča UNP do odcepnih priključnih vodov za hišni priključek -to so glavni plinovodi, ki so večinoma speljani po skupnem zemljišču. Omrežja UNP se izvedejo v naseljih, kjer iz ene lokacije skladiščnih plinohramov z UNP oskrbujemo več uporabnikov. Na območju, kjer opravlja Plinarna Maribor dejavnost Operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, omrežje izgradimo in dimenzioniramo tako, da je morebitni kasnejši prehod na zemeljski plin preprost in enostaven. V kolikor je to izvedljivo, temu primerno predhodno izvedemo potrebno regulacijo in vgradimo merilne naprave. V sklopu izgradnje glavnega plinovoda izvedemo hišne priključke ter skladišče s plinohrami z UNP.

V kolikor želite preučiti možnost izgradnje omrežja UNP, ki bo vključevalo skladišče UNP s plinohrami, plinovodom do odcepov za hišne priključne vode ter hišne priključne vode, ki se zaključijo z glavnimi požarnimi pipami na objektih, nas pokličite na telefonsko številko +386 2 22 843 35 ali +386 2 22 843 66 – naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali.

Hišni priključki utekočinjenega naftnega plina

Hišni priključek utekočinjenega naftnega plina je plinski vod, ki poteka od odcepa glavnega (skupnega) plinovoda do glavne požarne pipe na objektu uporabnika. Lahko se izvede v sklopu izgradnje glavnega plinovoda ali naknadno. Način izvedbe hišnega priključka UNP je podoben kot pri hišnem priključku zemeljskega plina. V kolikor se izvaja priključek na območju, kjer opravlja Plinarna Maribor dejavnost Operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, priključek izgradimo na način, da je morebitni prehod na zemeljski plin za uporabnika preprost in enostaven, ter večje kasnejše predelave instalacije niso potrebne.

V kolikor se zanimate za izvedbo hišnega priključka UNP, nas pokličite na telefonsko številko +386 2 22 843 35 ali +386 2 22 843 66 – naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali.

Notranja instalacija utekočinjenega naftnega plina

Notranja plinska instalacija utekočinjenega naftnega plina je instalacija od glavne požarne pipe do plinskih trošil in izstopa dimnih plinov.

V Plinarni Maribor lahko s svojo lastno ekipo strokovnjakov ali preko pogodbenih izvajalcev za vas izvedemo celotno notranjo plinsko instalacijo, vključno z vgradnjo plinskih trošil. Pri tem vam svetujemo na način, da bodo upoštevani vsi predpisi, predlagamo najsodobnejše rešitve in upoštevamo vaše želje. Na območju, kjer opravlja Plinarna Maribor dejavnost Operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, instalacijo izvedemo na način, da je morebitni kasnejši prehod na zemeljski plin za vas preprost in enostaven.

Za ogled objekta ter izdelavo ponudbe za izvedbo notranje plinske instalacije, nas pokličite na telefonsko številko +386 2 22 843 35, ali +386 2 22 843 66.

Izparilne postaje utekočinjenega naftnega plina

V plinohrame polnimo utekočinjen naftni plin, ki je v tekočem agregatnem stanju, za delovanje plinskih trošil pa potrebujemo plinasto stanje. Nad tekočo fazo UNP v plinohramu je prostor parne faze, ki jo po cevovodih vodimo do trošil. Za zadostno količino uparjenega plina, ki bo zadoščal potrebam po porabi, mora iz tekoče faze v plinohramu izpareti dovolj plina. Uparjanje omogoči toplota iz okolice. Količina uparjenega plina je odvisna od temperaturne razlike, ki je na voljo, omočene površine v plinohramu in fizikalnih lastnosti plina. Propan izpareva do -42 °C, butan pa do -0,5 °C, zato je pomembno poznati razmere, v katerih se bo plin uporabljal in temu primerno izvesti deponijo UNP.

Glede na navedeno, se lahko iz posameznega plinohrama, pod danimi pogoji, upari le določena količina uparjenega plina. V kolikor se zazna potreba, glede na odjemno moč trošil, po večji količini uparjanja, je potrebno v sistem vgraditi uparjalni (izparilni) sistem.

Kaj je izparilna postaja?

Izparilna postaja je sklop elementov, sestavljenih z namenom povečanja količine uparjanja plina iz plinohrama z UNP. Najpomembnejši element uparjalne postaje je posebej prirejen grelnik električne oziroma toplovodne izvedbe.

V sklopu izparilne postaje je montirana tudi kompletna regulacijska proga ter vsi potrebni varnostni in zaporni ventili.

Kdaj se odločimo za izparilno postajo?

Za izparilno postajo se odločimo predvsem pri odjemu večjih odjemnih moči, ko naravno uparjanje plina iz plinohrama ne zadošča več.

Ogled objekta in izdelava ponudbe

Za ogled objekta ter izdelavo ponudbe za izvedbo instalacije, vključno z izparilno postajo, nas pokličite na telefonsko številko +386 2 22 843 00 ali +386 2 22 843 66 ali +386 2 22 843 35.

Električna izparilna postaja

Na fotografijah sta prikazana dva primera izparilne postaje – glede na vir ogrevanja. Električna izparilna postaja (levo) in toplovodna izparilna postaja (desno).

Izparilne postaje

Napake in popravila

V Plinarni Maribor, s svojo ekipo strokovnjakov, vzdržujemo in opravljamo različna popravila na sistemih in omrežjih, kjer kot dobavitelj dobavljamo in oskrbujemo uporabnike z utekočinjenim naftnim plinom.

V kolikor zaznavate kakšnekoli težave pri delovanju naših produktov in storitev, nas pokličete na telefonsko številko +386 2 22 843 00 ali +386 2 22 843 66.

Izgradnja

Tehnični predpisi pri izgradnji instalacije utekočinjenega naftnega plina

Plinske instalacije izvajamo s sodobnimi materiali in tehnologijami, pri tem pa največjo pozornost posvečamo varnosti in zanesljivosti. Instalacije izvajamo v skladu z veljavnimi tehničnimi smernicami distributerja ter drugimi veljavnimi predpisi.

Kontakti – Storitve – utekočinjen naftni plin

INTERVENCIJSKA SLUŽBA – 24/7
OMREŽJA, HIŠNI PRIKLJUČKI IN NOTRANJA INSTALACIJA – UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN
IZPARILNE POSTAJE – UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN
NAPAKE IN POPRAVILA – UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN

Have you found everything you needed?

If you need any information and assistance on how to use our products, feel free to contact us

CONTACT US +386 2 22 843 00