Dobava zemeljskega plina

Plinarna Maribor  obavlja zemeljski plin po enotnih cenah odjemalcem na celotnem območju Republike Slovenije.

Pred pričetkom dobave zemeljskega plina, mora odjemalec pridobiti soglasje za priključitev na distribucijski sistem pri Operaterju distribucijskega sistema ter izgraditi plinski priključek, s katerim se objekt fizično priključi na distribucijski sistem. Več informacij: TUKAJ.

 

 

POGODBA O DOBAVI in SPLOŠNI POGODBENI POGOJI za DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA GOSPODINJSKIM in MALIM PODLOVNIM ODJEMALCEM

Pogodba o dobavi zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce se sklepa kot pogodba s pristopom, kar pomeni, da je pripravljena kot tipska pogodba - vzorec pogodbe je OBJAVLJEN v POVEZANIH DATOTEKAH

Sestavni del pogodbe so Splošni pogodbeni pogoji za dobavo zemeljskega plina - OBJAVLJENI so v POVEZANIH DATOTEKAH

Pogodbeni pogoji morajo biti pošteni in vnaprej objavljeni. Odjemalci morajo biti pravočasno obveščeni o kakršnikoli nameravani spremembi pogodbenih pogojev in imajo pravico do odpovedi pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

*****

ZAMENJAVA DOBAVITELJA

Ne glede na distribucijsko omrežje, na katero je priključen odjemalec zemeljskega plina in za katerega je pristojen sistemski operater, imamo odjemalci v Sloveniji možnost proste izbire dobavitelja zemeljskega plina. Zamenjava dobavitelja zemeljskega plina je za odjemalca brezplačna.

Postopek zamenjave dobavitelja

Izpolnite obrazec - pooblastilo in nam ga pošljite na naslov:

Plinarna Maribor d. o. o.

Plinarniška ul. 9, 2000 Maribor

Za vse informacije smo vam z veseljem na voljo na telefon. št.: 02 228 43 23 ali am pišite na: miha.kovac@plinarna-maribor.si


*****

OBJAVA: 13. 5. 2022

NOVI SPLOŠNI POGODBENI POGOJI - OBVESTILO ODJEMALCEM ZEMELJSKEGA PLINA

Spoštovani odjemalci zemeljskega plina,

obveščamo vas, da z 20. junijem 2022 pričnejo veljati novi Splošni pogodbeni pogoji družbe Plinarna Maribor d. o. o. za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem (v nadaljevanju “Splošni pogoji”).

S sprejemom novih Splošnih pogojev prenehajo veljati Splošni pogodbeni pogoji dobave in nakupa zemeljskega plina iz omrežja z dne 1. 7. 2008 s spremembami.

Prenova oziroma sprejem novih Splošnih pogojev je bila nujna. V štirinajstih letih veljavnosti obstoječih Splošnih pogojev je prišlo do mnogih sprememb – od geostrateških razmer v svetu, ki vplivajo na delovanje trga z zemeljskim plinom, pravil delovanja trga zemeljskega plina na območju Republike Slovenije do izjemnega razvoja digitalizacije in s tem povezanih možnosti našega (so)delovanja.

Eden izmed ključnih razlogov za sprejem novih Splošnih pogojev pa je tudi Zakon o oskrbi s plini, ki je v veljavi od 12. januarja 2022.

Spoštovani, prosimo vas, da se natančno seznanite z vsebino Splošnih pogojev (najdete jih v POVEZANIH DATOTEKAH). S pravočasnim informiranjem o spremembi Splošnih pogojev vam omogočamo premislek in vam zagotavljamo možnost sprejema za vas najustreznejše odločitve.

V skladu z Zakonom o oskrbi s plini vas hkrati obveščamo, da imate kot gospodinjski ali mali poslovni odjemalec pravico odstopiti od Pogodbe o dobavi plina v enem mesecu po začetku veljavnosti spremenjenih Splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. V kolikor v navedenem roku ne odstopite od Pogodbe o dobavi plina se šteje, da s spremembo Splošnih pogojev soglašate.

V primeru dodatnih vprašanj, smo vam z veseljem na voljo na e-naslovu info@plinarna-maribor.si

Lepo vas pozdravljamo.

Vaša Plinarna Maribor

*****

OBJAVA: 18. 5. 2022

Spoštovani odjemalci zemeljskega plina,

prosimo, upoštevajte popravek v 2. odstavku točke 11.2. novih Splošnih pogodbenih pogojev družbe Plinarna Maribor d. o. o. za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem - OBJAVLJENI so v POVEZANIH DATOTEKAH.

Hvala.

*****

OBJAVA: 12. 7. 2022

OBVESTILO O RAZGLASITVI STOPNJE ZGODNJEGA OPOZARJANJA ZADEVA INDUSTRIJSKE ODJEMALCE in NE ZADEVA ZAŠČITENIH ODJEMALCEV ZEMELJSKEGA PLINA (GOSPODINJSKIH IN DRUGIH ZAŠČITENIH ODJEMALCEV)

Spoštovani,

obveščamo vas, da Agencija za energijo z dnem 12. 7. 2022 razglaša stopnjo zgodnjega opozarjanja, kar predstavlja prvo od treh stopenj ukrepov v primeru motenj pri oskrbi s plini.

Po informacijah Agencije za energijo prenos plina do Slovenije trenutno poteka nemoteno, prav tako je nemotena oskrba s plinom v Sloveniji. Kljub temu pa bi lahko v prihodnje, v primeru nižjega pretoka zemeljskega plina iz Rusije, nastopile tudi motnje pri oskrbi z zemeljskim plinom. Ali bodo motnje nastale in v kakšnem obsegu ali trajanju, v danem trenutku ni mogoče z gotovostjo napovedati.

V luči predmetnega obvestila vas pozivamo, da - v smislu priprave na morebitne motnje oskrbe z energijo - preventivno preverite možnost oskrbe oziroma preklopa na nadomestne energente.

Informacije o stanju oskrbe s plini oziroma razglašeni stopnji krize, lahko spremljate tudi na spletni strani Agencije za energijo

https://www.agen-rs.si/

*****

OBJAVA: 14. 11. 2022

SPLOŠNI DOBAVNI POGOJI NADOMESTNE OSKRBE S PLINOM DOBAVITELJA PLINARNA MARIBOR d.o.o.., veljavni od 11. 11. 2022 so OBJAVLJENI v POVEZANIH DATOTEKAH

 time 316 | cache 0