ODS

Operater distribucijskega sistema (zemeljskega plina)

 

Distribucija zemeljskega plina je izbirna gospodarska javna služba in pomeni transport zemeljskega plina po lokalnih oziroma regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe končnih odjemalcev, razen dobave. Plinarna Maribor d.o.o. izvaja te naloge na določenih geografskih območjih na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb z lokalnimi skupnostmi. Dejavnost regulira Agencija za energijo (regulator trga). 

Upravljamo s plinovodni omrežjem v skupni dolžini 440 km, preko katerega z zemeljskim plinom oskrbujemo preko 25.000 odjemalcev, katerim letno dobavimo več kot 630 mio kWh zemeljskega plina. Smo aktivni član Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina GIZ DZP. V združenje so združeni vsi operaterji distribucijskih sistemov v Sloveniji. Osnovni namen združenja je promoviranje uporabe zemeljskega plina kot energenta prihodnosti. 

Dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina obsega (58. člen Zakona o oskrbi s plini ZOP):

  • izvajanj distribucije,
  • varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanja distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih, z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske učinkovitosti,
  • razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema,
  • zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega sistema, da omogoča razumne zahteve za priključevanje in dostop do sistema,
  • zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo sistema,
  • zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema,  

Operater distribucijskega sistema ima naslednja javna pooblastila:

  • Izdajanje sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina (90. člen Zakona o oskrbi s plini ZOP)
  • Odločanje o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijski sistem zemeljskega plina (92. člen Zakona o oskrbi s plini ZOP) 

 

 time 305 | cache 0