Skrb za zaposlene

Skrb za zaposlene se v družbi Plinarna Maribor in v celotni skupini odraža s skrbjo za varnost in zdravje pri delu:

  • vpeljan sistem obvladovanja varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001
  • pooblaščen zdravnik, ki skrbi za redne zdravniške preglede in spremljanje zdravja naših delavcev
  • redno izvajanje usposabljanj zaposlenih na področju zdravja, varstva pri delu in požarne varnosti

S sistemom izobraževanja se trudimo omogočati profesionalni in osebni razvoj zaposlenih. Zaposleni se udeležujejo različnih oblik izobraževanja, ki je prilagojeno potrebam dela, interesom zaposlenih, predvsem pa zakonskim zahtevam, ki so v naši dejavnosti zelo stroge in zavezujoče.

Med letom organiziramo več neformalnih druženj, kjer se sodelavci med športnimi in družabnimi aktivnostmi dobro spoznajo in ohranjajo osebne stike, kar je koristno za dobro sodelovanje:

  • pomladna, jesenska in zimska športna srečanja,
  • organizirano igranje nogometa, kegljanja, tenisa, ribolova,
  • novoletno srečanje
  • Vsako drugo leto smo organizatorji zimskih športnih iger Skupine Istrabenz plini

Vsi zaposleni smo nezgodno zavarovani, vključeni v prostovoljno pokojninsko zavarovanje, kjer del premije sofinancira podjetje in v dopolnilno zdravstveno zavarovanje pod ugodnejšimi pogoji, kot veljajo za posameznike.

V Plinarni Maribor deluje sindikat in svet delavcev, ki v okviru svojih pristojnosti sodelujeta z delodajalcem.V letu 2006 je družba sprejela novo organizacijo, sistemizacijo in plačni sistem, ki ga bo v naslednjih letih postopoma nadgrajevala s stimulativnim načinom nagrajevanja.

Pri zaposlovanju, med trajanjem in pri prenehanju pogodb o zaposlitvi, dosledno in v celoti upoštevamo delovno zakonodajo in redno sodelujemo z vsemi pristojnimi institucijami. Zaposlene in kandidate za prosta delovna mesta nikoli ne obravnavamo diskriminatorno glede na katerokoli osebno okoliščino.Objektivno upoštevamo znanje, izkušnje in izpolnjevanje formalnih pogojev, zahtevanih za opravljanje določenega dela.

Med zaposlenimi imamo osem invalidov, ki jih obravnavamo enakopravno z ostalimi, upoštevajoč omejitve, ki jih imajo za opravljanje svojega dela.

Interno komuniciranje v plinski dejavnosti poteka v Skupini Istrabenz plini preko internega glasila “Plinformator”. Vsi zaposleni so enkrat letno obveščeni o letnem poslovanju družbe. Vzpostavljeno je redno komuniciranje preko sindikata, sveta delavcev, z oglaševanjem na oglasni deski in preko elektronske pošte.

 time 351 | cache 0