Nasveti za varnost

V Plinarni Maribor smo za varnost odgovorni vsi. Razvili smo aktiven sistem preventive in monitoringa in s tem zmanjšali možnost nesreč. Izvedli smo tudi usposabljanje zaposlenih, povezano z varovanjem okolja na področju varstva pri delu, požarne varnosti in prevozov nevarnih snovi. Izobraževanje je prav tako zajemalo ravnanje z nevarnimi kemikalijami in eksplozijske varnosti. Posebno pozornost pa ves čas posvečamo ozaveščenosti in odgovornosti do naravnega okolja.

Področja varnosti, kot so varnost in zdravje pri delu, požarna varnost, izvajanje varnostnega svetovanja za prevoz nevarnega blaga, predpisovanje in nadzor varnostnih ukrepov v družbi in povezav z vsemi zunanjimi partnerji, usposabljanje na področju zakona o kemikalijah ter projektiranje ureja zakonodaja. Sistem varnosti v Plinarni Maribor je prilagojen in skladen z veljavno zakonodajo.

Imamo letni program varnosti, ki je opredeljen s časovnim načrtom aktivnosti. Program vključuje notranje in zunanje inšpekcijske preglede ter strokovno izobraževanje zaposlenih.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu smo izdelali in sprejeli Izjavo o varnosti, ki je osnovni dokument, s katerim podjetje ureja področje varnosti in zdravja pri delu. V dokumentu so predvidene naloge in odgovornosti vseh zaposlenih za zagotavljanje varnosti, za izvajanje strokovnih nalog pa smo imenovali pooblaščeno osebo. Poleg tega dokumenta smo izdelali še ocene tveganja za delovna mesta, kjer je večje tveganje poškodb in zdravja, program izobraževanja za varno delo za vse zaposlene in evidence o varnosti in zdravju pri delu.

Skrbimo za varno delo s kemikalijami in se in zavzemamo zanj. Pri tem upoštevamo vse zakone in jih tudi presegamo. Novi zakon, ki je usklajen z Evropsko unijo, ureja postopke in zahteve za prijavljanje novih snovi, ocenjevanje novih in obstoječih snovi, vodenje seznama kemikalij in izmenjavo informacij o kemikalijah, dajanje biocidov v promet, pogoje za proizvodnjo in uporabo kemikalij, razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij glede na stopnjo njihove nevarnosti, pogoje, obveze in ukrepe za ustrezno ravnanje s kemikalijami.

NASVETI ZA VARNOST PRI ZEMELJSKEM PLINU

Za požarno varnost še posebno skrbimo na plinskih postajah. Vse naše plinske postaje so urejene v skladu s tehničnimi normativi za takšne objekte. Objekte s povišano stopnjo požarne varnosti redno pregledujemo.

Požarna varnost

Posebna nevarnost požara nastane, kadar se zemeljski plin pomeša z zrakom v prisotnosti odprtega plamena ali drugega vira vžiga. V takšnih okoliščinah in v zaprtem prostoru v eksplozivnem območju nastane tudi posebna nevarnost eksplozije.

Postopek gašenja

Plamena plina ne gasimo, dokler požarne pipe niso zaprte, sicer obstaja nevarnost nastanka eksplozijskega oblaka. Za gašenje manjših požarov uporabljamo aparate na prah ali ogljikov dioksid, za večje pa razpršeni vodni curek.

Inhalacija

Plin v večjih koncentracijah omamlja in povzroči izgubo zavesti in nato zadušitev zaradi pomanjkanja kisika.

Reševanje in prva pomoč

Iz ogroženih prostorov rešujemo ponesrečence z uporabo dihalnih aparatov. Ponesrečence prenesemo na čist zrak zunaj nevarnega območja in jim dajemo umetno dihanje ter pokličemo zdravniško pomoč.

Ukrepi pri razlitju, raztresanju ali uhajanju snovi

Pri uhajanju plina iz plinovodnih instalacij in naprav nastaja eksplozivna zmes. Plin je lažji od zraka in se dviga. Treba je preprečiti iskrenje in onemogočiti nastanek vira vžiga in dostop odprtega plamena. Z detektorjem (eksplozimetrom) določimo nevarno območje, to območje označimo in preprečimo dostop. V nevarnem območju je treba uporabiti zaščitno obleko proti visoki temperaturi. V ogrožene prostore vstopimo samo z dihalnim aparatom.

 time 314 | cache 0