Skrb za okolje

Skrb za okolje je primarno prizadevanje vseh zaposlenih v Plinarni Maribor. S svojimi dejanji želimo poskrbeti, da bodo tudi prihodnje generacije živele v čistem, zdravem in lepem okolju.

V Plinarni Maribor spodbujamo in razvijamo uporabo plina kot energenta, s čimer prispevamo k zmanjševanju onesnaženega okolja. Prizadevamo si, da bi se utekočinjeni naftni plin v Sloveniji uveljavil kot pogonsko gorivo za vozila. Stalno skrbimo za učinkovito rabo energije za ogrevanje, pogon vozil in električne energije, tako da pri našem delu uporabljamo naprave in vozila, narejena s pomočjo najnovejših tehnoloških dosežkov. Pri ravnanju z odpadki smo uvedli ločeno zbiranje in odvoz odpadkov s strani pooblaščenih družb. Vodo, ki jo uporabljamo v tehnoloških postopkih pregledovanja in preizkušanja tlačnih posod in avtocistern, recikliramo in uporabljamo večkrat.

Skladno z zakonodajo nadgrajujemo sistem za obvladovanje varnosti, prvi v Sloveniji pa smo vgradili sodoben in zanesljiv detekcijski sistem za ugotavljanje tesnosti jeklenk za utekočinjeni naftni plin in uvedli filozofijo mobilnega nadzora plinovodnega omrežja za zemeljski plin.

Okoljski certifikat ISO 14001

Leta je družba Plinarna Maribor pridobila okoljski certifikat ISO 14001. Sistem ravnanja z okoljem smo v letu prilagodili noveli standarda ISO 14001 – verzija 2004 in po uspešno opravljeni zunanji presoji s strani SIQ-ja prejeli odgovarjajoč certifikat.

Okoljski cilji

Na podlagi v letu pripravljene in sprejete okoljske politike v okviru politike plinske dejavnosti kakor tudi na podlagi varnostnih poročil in izdelanih ocen tveganja smo si za 5-letno obdobje 2006 – 2010 postavili naslednje okvirne cilje:

  • Usklajevanje delovanja z zahtevami okoljske zakonodaje
  • Povečanje varnosti pri rokovanju in skladiščenju naših proizvodov
  • Ohranjanje naravnih virov
  • Izboljšanje pripravljenosti in odziva na izredne razmere
  • Izboljšanje delovnih pogojev in zadovoljstva zaposlenih
  • Učinkovito interno in zunanje komuniciranje
  • Širitev vzpostavljenega sistema na vse družbe v skupini IBP

 

Povezane datoteke
 time 304 | cache 0