Etični kodeks

KODEKS ETIČNEGA RAVNANJA SKUPINE SIAD

Rast in uspeh Plinarne Maribor, kot del Skupine Istrabenz plini temeljita na načelih in vrednotah Skupine SIAD, kateri pripadata. Le-te temeljijo na poštenosti ter odprtosti in nas zavezujejo k doslednemu izpolnjevanju zakonskih zahtev ter k spoštovanju zaposlenih, kupcev, dobaviteljev in drugih deležnikov, kakor tudi k izvajanju poštene konkurence. Naša največja pozornost je namenjena kakovosti, varnosti, varovanju okolja in družbene odgovornosti v skladu s poslovno identiteto.

Etični kodeks formalno povzema vrednote Skupine SIAD - opredeljuje ravnanja, ki smo jih dolžni spoštovati z namenom, da bo naše delo opravljeno korektno in dosledno. Spoštovanje tega kodeksa je ključnega pomena potrditve integritete in ugleda Skupine SIAD.

Kodeks etičnega ravnanja Skupine SIAD je v celoti objavljen spodaj - povezane datoteke.

 

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI V SKUPINI SIAD 

SIAD omogoča vsem zaposlenim v družbah Skupine SIAD, da lahko preko, za to namenjene digitalne platforme, poročajo in/ali obveščajo o sumu kršitev in nezakonitih dejavnosti, ki se pojavljajo v organizaciji. https://www.thesiadgroup.com/siad-whistleblowing

Ta ukrep je skladen z določbami zakonodaje EU, veljavno lokalno zakonodajo in Etičnim kodeksom, ki ga je sprejela posamična družba Skupine SIAD.

Portal omogoča 24-urno poročanje o nepravilnostih in/ali nezakonitih dejanjih ali opustitvah, ki bi lahko dejansko ali domnevno kršila načela, zapisana v Etičnem kodeksu, organizaciji in modelih upravljanja družb Skupine SIAD, protikorupcijske smernice in veljavno zakonodajo, pa tudi kršitve pravil in politik družbe ali druge kršitve, ki lahko vodijo do goljufije, potencialne škode ali, ki vključujejo dejanja škodljive ali nezakonite narave v zvezi z interesi in ugledom organizacije.

Poročila o nepravilnostih predložijo zaposleni v dobri veri in ne anonimno, prejme pa jih za to imenovani »uradnik za nepravilnosti« v Skupini SIAD.

Maksimalna zaščita prijavitelja in prijavljenih posameznikov je zagotovljena s posebnimi varnostnimi ukrepi. Portal zagotavlja, da identiteta prijavitelja in vsebina poročila ostaneta zaupni, zlasti z uporabo posebnih varnostnih protokolov in kriptografskih orodij, ki ščitijo osebne podatke in podatke, vključno s tistimi v morebitnih prilogah. Celoten postopek upravljanja nepravilnosti ščiti prijavitelja pred morebitnimi neposrednimi ali posrednimi pritiski in diskriminacijo na delovnem mestu. »Žvižgač« ima tudi priložnost preko portala spremljati napredek preiskave.

Vsi osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo EU št. 2016/679, nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami ter vsemi drugimi veljavnimi določbami v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin, zlasti ob upoštevanju zaupnosti identitete vključenih posameznikov in varnosti obdelave podatkov.

 time 284 | cache 0