Zakonodaja

 Navedeni so predpisi, ki urejajo delovanje operaterja distribucijskega sistema s poudarkom na odnosu ODS - odjemalec. Več zakonskih in podzakonskih aktov in predpisov s področja energetike je dostopnih na spletni strani Agencije za energijo.

 • Zakon o oskrbi s plini (ZOP) Uradni list RS 204/21, 121/22 (ZOP-A)
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače-Fram in Občine Šentilj, Uradni list RS 10/20 (SON)
 • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom, Uradni list RS 61/16
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, Uradni list RS 21/18, 48/21, 35/22
 • Energetski zakon (EZ-1), Uradni list RS 17/14, 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20 (EZ-1C)
 • Gradbeni zakon (GZ-1), Uradni list RS 199/21
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, Uradni list RS 37/18
 • Pravilnik o dostopu do podatkov o porabi zemeljskega plina gospodinjskega odjemalca, Uradni list RS 10/17
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov, Uradni list RS 26/02, 54/02
 • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni list RS 70/22, 161/22, 129/23
 • Odredba o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom, Uradni list RS 109/23

 

 time 336 | cache 0