Omrežnina za distribucijo

  Objavljene tarifne postavke omrežnine za distribucijo veljajo od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024

 

CDKi Odjemna skupina

Tarifna postavka za distribucijo - za mesec 

(brez DDV)          

Zakupljena zmogljivost 

[kWh/leto] 

Pavšal

(CFPi)
[€]

Moč

(CFMi)
[€/kW]

Zmogljivost

(CFZi)
[€/(kWh/dan)]

Poraba

(CVPi)
[€/kWh]

CDK1

0 - 2 000 

0,661690,02261
CDK2

2 001 - 5 000

2,13807

0,01474
CDK3

5 001 - 15 000

3,957720,01080
CDK4

15 001 - 25 000

3,957720,01080
CDK5

25 001 - 50 000

6,109010,00990
CDK6

50 001 - 100 000

5,384590,297000,00927
CDK7

100 001 - 300 000

5,384590,297000,00823
CDK8

300 001 - 800 000

5,384590,297000,00823
CDK9

800 001 - 1 300 000

5,384590,29700            -0,00823
CDK10

1 300 001 - 2 000 000

0,047350,00795
CDK11

2 000 001 - 6 000 000

0,047350,00795
CDK12

6 000 001 - 10 000 000

0,047350,00795
CDK13

10 000 001 - 50 000 000

0,039850,00561
CDK14

50 000 001 - 150 000 000

0,014800,00271
CDK15

Nad 150 000 000

0,014790,00264

Tarifne postavke omrežnine za distribucijo so povzete po Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram (Ur. l. RS, št. 204/21), v katerem so določene tarifne postavke za regulativno obdobje 2022-2024.

Od 1.1.2017 se, na osnovi Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom ( Ur.l. RS 61/2016), vse tarifne postavke omrežnine za distribucijo, ki so se prej  obračunavale v volumetričnih enotah Sm3 (merilna naprava s korektorjem temperature in tlaka) ali m3 (merilna naprava brez korektorja tlaka in temperature nameščena znotraj objekta ali merilna naprava s korektorjem temperature nameščena izven objekta), obračunavajo v energijski enoti kWh. Količine, ki jih izmeri merilna naprava v volumetrični enoti Sm3  ali m3 se najprej pretvorijo v volumetrično enoto Nm3 (količina zemeljskega plina v volumnu enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in temperaturi 0C) in nato v energijsko enoto kWh. Način obračuna pretvorbe in obračun porabljene energije v kWh podrobneje določa Akt o spremembah akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina ( Ur.l. RS 85/2016). V skladu z 10. členom tega Akta objavljamo naslednje podatke:

- srednja nadmorska višina H=282m (velja za celotno območje distribucije)

- pretvorbeni faktor z=0,94038 (za vse merilne naprave, ki ne merijo Nm3 in Sm3 velja obračunska temperatura zemeljskega plina Teff=288,15K oziroma 15C)

- povprečna zgornja kurilnost Hs=pdf 

Primer določanja obračunskih količin v kWh za odjemna mesta s plinomerom brez prigrajenih korektorjev temperature in tlaka.

Tarifne postavke omrežnine za meritve se nahajajo v posebnem CENIKU

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS 96/2014) obračunava operater distribucijskega sistema tudi prispevek za energetsko učinkovitost. Višina prispevka je objavljena v posebnem CENIKU.

 time 368 | cache 0