Vzdrževanje

 

Pred prvo polnitvijo plinohram pregleda pooblaščeni kontrolni organ, ki preveri, ali so vsa dela izvedena v skladu s pravili. Pooblaščeni kontrolni organ izda evidenčni list in na rezervoar nalepi nalepko z datumom, ko je potrebno opraviti naslednji pregled rezervoarja. Do tega datuma je dovoljeno obratovanje rezervoarja. Ob vsakem polnjenju je polnilec dolžan preveriti veljavnost pregledov. Če je rezervoarju že poteklo dovoljenje za obratovanje ga ne sme napolniti in rezervoar se mora umakniti iz obratovanja.

Za nasvete in pomoč pri težavah pokličite našo vzdrževalno službo (vsak delavnik med 7.00 in 15.00 uro), V nujnih primerih ali ob puščanju plina pa našo dežurno službo (24 na dan) na telefonsko številko 02 22-843-00.

Redni periodični pregledi
 • Redni zunanji pregled vsaki 2 leti
  Pri tem pregledu, ki se ga opravlja na objektu, se ugotavlja stanje rezervoarja v obratovanju in uporabi, pregleda se varnostna in druga oprema rezervoarja ter stanje mesta njegove postavitve.
 • Redni notranji pregled vsakih 5 let
  Pri tem pregledu se preverja stanje notranjosti rezervoarja npr. zvarnih spojev, plašča, ojačitev itd.
  Uspešno opravljen notranji pregled je pogoj za nadaljevanje uporabe rezervoarja.
 • Redni tlačni preizkus vsakih 10 let
  Pri tem pregledu se preverja, če so na rezervoarju nastale kakršnekoli spremembe ali deformacije, ki ogrožajo pravilno in varno delovanje rezervoarja. Redni tlačni preizkus se sočasno z rednim notranjim pregledom opravlja pri lastniku.
 • Redni tlačni preizkus se opravlja na 10 let oziroma do konca desetega leta od prvega tlačnega preizkusa ali od zadnjega notranjega pregleda.
  Uspešno opravljen tlačni preizkus je pogoj za nadaljevanje uporabe rezervoarja.

Za rezervoarje starejšega letnika, ki so bile izdelane pred uveljavitvijo Pravilnika o tlačni opremi, so roki pregledov in tlačnih preizkusov praviloma krajši. Za pravočasni pregled skrbi distributer plina, saj ne sme polniti rezervoarja, ki nima opravljenih rednih periodičnih pregledov.

 time 315 | cache 0