Skrb za varnost in zdravje

Plinarna Maribor v programu varnosti izhaja iz osnovnih opredelitev POSLOVNIKA VODENJA (ZVOK), ki za varnost in zdravje pri delu sledi določilom standarda BS OHSAS 18001. 

Opredelitev odgovornosti

Varnost na vseh področjih delovanja podjetja Plinarna Maribor d. o. o., zagotavljamo tako, da smo imenovali odgovorne osebe in jim opredelili naloge v Matriki posebnih odgovornosti podjetja Plinarna Maribor d. o. o., ki izhajajo iz predpisov v plinski dejavnosti. Na ta način je zagotovljeno spremljanje zakonskih zahtev ter njihovo uvajanje v poslovanje podjetja.

Ocenjevanje tveganja

Najpomembnejša dokumenta, s katerima smo ocenili tveganje za varnost in zdravje pri delu in tveganje za industrijsko nesrečo, ki lahko vpliva na okolico sta:

 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • in Varnostno poročilo (Seveso II).

Izdelan imamo Načrt zaščite in reševanja, ki je natančno opredelil način ukrepanja ob industrijski oz. naravni nesreči na območju opravljanja naše dejavnosti.Iz teh dokumentov izhaja tudi zahteva po rednem obveščanju – komuniciranju tako z zaposlenimi kot tudi s prebivalci v okolju kjer opravljamo svojo dejavnost.

Spremljanje in nadzor

 • Vzpostavljene so evidence o nesrečah pri delu in o nevarnih dogodkih, ki se redno vodijo in analizirajo.
 • Varnostni obhodi (vodstvo, varnostni svetovalec in odgovorni za požarno varnost).
 • Najmanj enkrat letno se skliče sestanek vodstva na temo varnosti in zdravja pri delu z namenom analiziranja poročil in pregledom opravljenih aktivnosti.  
 • Sodelujemo z upravnimi in inšpekcijskimi organi na področju varnosti. 

Cilji in programi varnosti in zdravja pri delu (VZD)

 • Vzdrževanje vodenja sistema varnosti in zdravja pri delu v skladu s standardom ISO 45001:2018 
 • Cilji in programi VZD so opredeljeni na podlagi ocen tveganja iz Izjave o varnosti in Varnostnega poročila ter so zapisani v dokumentu CILJI VZD.
 • Ureditev vseh evidenc, ki so predpisane, enotno za vse podjetje.
 • Organizacija prve pomoči in reševanja.
 • Vzpostaviti sistem rednega in aktivnega sodelovanja zaposlenih glede VZD in obveščanja.
 • Ocenitev delovnih mest glede obremenitev pri ročnem premeščanju bremen in zmanjšanje kritičnih obremenitev.
 • Povečanje varnosti pri pretakanju UNP.
 • Zmanjšanje možnosti izpusta UNP pri pretakanju iz avtocistern.
 • Povečanje varnosti pri pretakanju utekočinjenih plinov iz zraka.
 • Zmanjšanje možnosti izpusta utekočinjenih plinov iz zraka pri pretakanju iz avtocistern. 

Neprestano izboljševanje in korektivni ukrepi

 • Redno izvajanje revizij vseh dokumentov, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu.
 • Redno spremljanje zakonodaje na našem področju delovanja in ažurno uvajanje zahtev v delovno prakso.
 • Ugotavljanje odstopanj od zahtev standardov in poslovnika in takojšnje izvajanje korektivnih ukrepov za odpravo neskladnosti

 

 time 366 | cache 0