Ceniki

Omrežnina in ostale storitve

Operater distribucijskega sistema (ODS) omogoča odjemalcem dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina. Cena za uporabo omrežja je cena, ki jo odjemalec zemeljskega plina plača za dostop do distribucijskega sistema in je sestavljena iz omrežnine za distribucijo in omrežnine za meritve. ODS izvaja tudi ostale storitve (npr. izvedba odklopa in priklopa, uplinjanje plinskih instalacij, ....). Agencija za energijo (v nadaljevanju Agencija) regulira omrežnino in ostale storitve tako, da z metodologijo opredeli načina določanja in obračunavanja omrežnine ter ostalih storitev. ODS mora pred uveljavitvijo tarifnih postavk omrežnine in ostalih storitev na le-te pridobiti soglasje Agencije. Od 1.1.2017 dalje se obračunska enota za obračun omrežnine za distribucijo spreminja iz Sm3 v kWh.

Na osnovi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Ur.l. RS 21/2018, sprememba 48/21), izdanega s strani Agencije za energijo ODS določi tarifne postavke:

  • omrežnine za distribucijo,
  • omrežnine za meritve,
  • ostalih storitev.

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur.l. RS 96/2014) ODS obračunava tudi prispevek za energetsko učinkovitost za zemeljski plin.

Opomba: Skupni strošek oskrbe z zemeljskim plinom ob omrežnini in prispevku za energetsko učinkovitost vključuje tudi strošek dobave zemeljskega plina in dajatve, vezane na dobavo zemeljskega plina. Cenik zemeljskega plina dobavitelja Plinarna Maribor si lahko ogledate TUKAJ.

 time 275 | cache 0