Zakonodaja

 Navedeni so predpisi, ki urejajo delovanje operaterja distribucijskega sistema s poudarkom na odnosu ODS - odjemalec.

 • Energetski zakon EZ-1, Uradni list RS 17/2014, 81/2015, 43/2019
 • Gradbeni zakon, Uradni list RS 61/2017 (GZ) 
 • Zakon o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, 24/2006 (ZUP-UPB2), 126/2007 (ZUP-E), 65/2008 (ZUP-F), 8/2010 (ZUP-G)
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvirja operaterja distribucijskega sistema, Uradni list RS, 28/2015, 22/2016
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, Uradni list RS, 21/2018
 • Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom Uradni list RS 28/2015
 • Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, Uradni list RS, 8/2007 
 • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom, Uradni list RS, 61/2016 
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov, Uradni list RS, 26/2002, 54/2002
 • Pravilnik o plinskih napravah, Uradni list RS, 105/2000, 28/2002, 60/2003 
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, Uradni list RS 96/2014
 • Pravilnik o dostopu do podatkov o porabi zemeljskega plina gospodinjskega odjemalca Uradni list RS 10/2017
 time 1453 | cache 0