ODS

Operater distribucijskega sistema (zemeljskega plina)

Distribucija zemeljskega plina pomeni transport zemeljskega plina po lokalnih oziroma regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe odjemalcev, razen dobave. To nalogo izvaja operater distribucijskega sistema. Dejavnost operaterja distribucijskega sistema je regulirana gospodarska javna služba (GJS) katero opravljamo na določenih geografskih območjih na podlagi podeljene koncesije za opravljanje te gospodarske javne službe.  Regulira jo Agencija za energijo (regulator trga).

Plinarna Maribor letno distribuira povprečno 54 mio Sm3 zemeljskega plina na geograskih območjih občin kjer preko koncesij izvajamo javno gospodarkso službo Operaterja distribucijskega sistema. Po distribuiranih količinah zemeljskega plina smo drugi največji distributer zemeljskega plina v Sloveniji.

Plinarna Maribor d.o.o. je tudi aktivni član Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina GIZ DZP. Združenje je organizacija s sedežem v Ljubljani. Ustanovili so jo slovenski distributerji zemeljskega plina. Združenje promovira uporabo zemeljskega plina in zastopa interese svojih članov.

Naloge Plinarne Maribor d.o.o., kot Operaterja distribucijskega sistema so (216. člen EZ-1):

  • izvajanje distribucije,
  • varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih, z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske učinkovitosti,
  • razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zanesljivegs obratovanja sistema,
  • zaogtavljanje dologoročne zmogljivosti distribucijskega sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev na sistem in dostop do njega,
  • zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja,
  • zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da lahko učinkovito dostop do sistema in njegovo uporabo,

Izvajalec za dejavnost operaterja distribucijskega sistema ima naslednja javna pooblastila:

  • V skladu z 268. člena Energetskega zakona EZ-1 izda sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem
  • V skladu z 270. členom EZ-1 odloča z odločbo v upravnem postopku na prvi stopnji o izdaji in zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje
  •  time 363 | cache 0